Ważne pytania

1. Ile to kosztuje?

Prowadzenie sprawy przez TCS odbywa się na zasadzie: „nie wygramy – nie płacisz”.  Oznacza to, że nie pobieramy żadnych zaliczek ani opłat wstępnych. Bezpłatna jest także analiza dokumentacji. Naszym wynagrodzeniem jest honorarium od wypłacanej kwoty zadośćuczynienia i zostaje ono pobrane dopiero po uzyskaniu jakichkolwiek pieniędzy dla klienta.Daje to także gwarancje klientowi, że w naszym interesie jest, aby wywalczona kwota była jak najwyższa. Jedynym kosztem ponoszonym przez klienta jest koszt kawy, którą wypije przedstawiciel podczas rozmowy w jego domu.

2. Kiedy należy się odszkodowanie?

Musimy Państwa zmartwić. Większość kancelarii odszkodowawczych twierdzi, że należy się Państwu odszkodowanie. Niestety, zgodnie z art. 6 Kodeksu Cywilnego „Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne”. Co to oznacza? Oznacza to, że aby otrzymać odszkodowanie musimy najpierw udowodnić ubezpieczycielowi, że takie świadczenie jest nam należne. Odszkodowanie stanowi pieniężną równowartość szkody majątkowej (np. zniszczenie mienia, utrata ewidentnego zysku) lub szkody na osobie (np. uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia) spowodowanej określonym zdarzeniem. Możecie starać się Państwo o odszkodowanie gdy:

 • w wyniku wypadku doznaliście Państwo obrażenia ciała lub rozstroju zdrowia (będąc kierowcą, pasażerem, pieszym, rowerzystą, itd.),

 • ktoś z Waszych bliskich zmarł na skutek obrażeń ciała doznanych w wypadku,

 • ulegliście wypadkowi w pracy lub w drodze z i do pracy,

 • ulegliście wypadkowi w gospodarstwie rolnym,

 • ulegliście wypadkowi na chodniku (np. nieodśnieżonym lub dziurawym),

 • ucierpieliście na skutek błędów medycznych lub zaniedbań lekarzy.

  Jeżeli nie jesteście Państwo pewni czy Wasz przypadek kwalifikuje się do starania się o odszkodowanie – prosimy o kontakt. Nasz przedstawiciel spotka się z Wami w dogodnym dla Was terminie i wyjaśni wszelkie wątpliwości.

3. Za co należy się odszkodowanie?

Występujemy w Państwa imieniu do ubezpieczyciela z roszczeniami za:

 • odszkodowanie za zniszczone mienie, uszkodzenia ciała i rozstrój zdrowia,

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, czyli niemierzalne cierpienie fizyczne i psychiczne,

 • zwrot równowartości utraconego majątku,

 • zwrot kosztów: leczenia, dojazdów do placówek medycznych, rehabilitacji, opieki, zmiany diety, utraty faktycznych bądź możliwych dochodów,

 • na zwiększone potrzeby.

4. Komu należy się odszkodowanie?

Z roszczeniami może wystąpić:

 • osoba poszkodowana w wyniku wypadku komunikacyjnego, która byłą pasażerem, pieszym, rowerzystą, motocyklistą, kierowcą pod warunkiem, że zdarzenie nie powstało z jej wyłącznej winy,

 • osoba poszkodowana w wyniku wypadku przy pracy, pod warunkiem, że zdarzenie nie powstało z jej wyłącznej winy,

 • rodzina osoby, która straciła życie w wyniku wypadku, pod warunkiem, że zdarzenie nie powstało z wyłącznej winy zmarłego,

 • opiekun prawny osoby małoletniej bądź ubezwłasnowolnionej,

 • parter życiowy osoby, która utraciła życie w wyniku wypadku

5. Co to jest zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie jest formą pieniężnej rekompensaty szkody niemajątkowej, a podstawą roszczeń jest tutaj odczuwana przez poszkodowanego krzywda w postaci ujemnych przeżyć, jak cierpienie fizyczne czy psychiczne. Według Kodeksu Cywilnego zadośćuczynienie może zostać przyznane, ale nie musi, dlatego tak ważny jest doświadczony pełnomocnik.

6. Ile mam czasu od dnia wypadku na zgłoszenie się do TCS?

Ze względu na skomplikowany charakter zagadnienia przedawnienia roszczeń dobrze jest, aby w każdej indywidualnej sprawie zasięgnąć porady prawnika, gdyż szczególne przepisy mogą określać inne terminy przedawnienia roszczeń, w szczególności krótsze. Często zdarza się, że osoba poszkodowana myśli, że jej sprawa uległa już przedawnieniu. Nie zawsze jednak tak jest. Zgłoś się do nas i zapytaj o swoją sprawę. Być może liczy się każdy dzień, a im szybciej zadzwonisz szansa na odszkodowanie jest większa.

Co do zasady roszczenie z umowy ubezpieczenia przedawnia się z upływem lat trzech. Zgodnie prawem roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym wystąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Jeśli szkoda wynikła z przestępstwa, to roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Bieg terminu przedawnienia roszczenia można przerwać poprzez podjęcie czynności wskazanych w art. 123 kodeksu cywilnego, ale zgodnie z art. 819 § 3 kodeksu cywilnego bieg przedawnienia roszczenia do ubezpieczyciela przerywa się także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie wypłaty odszkodowania. W praktyce więc jak widać jest dość skomplikowany proces, dlatego też warto skontaktować się z nami.

7. Co jeśli wypadek zdarzył się poza granicami Polski?

Zajmujemy się także wypadki poza granicami Polski.Mają tutaj jednak zastosowanie przepisy kraju, w którym wydarzył się wypadek, inne są więc często terminy przedawnień.Dysponujemy rozwiązaniami prawnymi, które pozwalają nam likwidować szkodę na terenie Polski.

8. Jak dużo dostanę pieniędzy?

Jest to jedno z niewielu pytań, na które nie znamy odpowiedzi, zanim nie poddamy analizie Państwa dokumentacji. Przeliczanie odszkodowania za procent uszczerbku jest bardzo przedmiotowym traktowaniem Poszkodowanego. W interesie Państwa oraz naszym jest uzyskanie jak największej kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia, jednak jest to proces który wymaga specjalnego podejścia do sprawy. Wysokość odszkodowania podlega ocenie przy uwzględnieniu szeregu czynników i ma na celu złagodzenie wszystkich cierpień fizycznych i psychicznych będących następstwem wypadku.

9. Jak długo muszę czekać na pieniądze?

Według prawa ubezpieczyciel powinien zakończyć sprawę w ciągu maksymalnie 90 dni. Zdarza się jednak często, że odpowiedzialność ubezpieczyciela nie jest oczywista (np. trwa śledztwo) i wtedy może on przedłużyć ten termin do momentu uzyskania dowodów na jego odpowiedzialność.  W praktyce proces wypłaty odszkodowania często się wydłuża. Mając ponad 6 letnie doświadczenie wiemy jak skutecznie egzekwować od ubezpieczyciela przestrzegania terminów.

10. Jakie muszę mieć dokumenty?

Podstawowym dokumentem, jaki wymagamy od klienta jest jego dowód osobisty. Nasza firma zapewnia ochronę danych osobowych pobieranych od klienta. Całą resztę dokumentacji jesteśmy w stanie uzyskać samodzielnie od instytucji, które je posiadają. Oczywiście im więcej dokumentów ma klient, tym szybciej będziemy mogli wystąpić z roszczeniem do właściwego podmiotu.

11. Czy muszę pojawić się w waszym biurze?

Nie. Wystarczy skontaktować się z nami telefonicznie bądź mailowo, a zjawi się u Państwa nasz przedstawiciel, który odpowie na wszystkie pytania i pomoże wypełnić odpowiednie dokumenty.

12. Czy konieczna będzie sprawa w sądzie?

To, czy sprawa trafi do sądu zależy od typu sprawy, jej oceny przez naszych prawników oraz od Państwa. Nie zawieramy ugód bez Państwa zgody, ale również nie występujemy na drogę sądową bez zgody klienta. Zdarza się, że aby uzyskać wyższe świadczenie warto wytoczyć sprawę ubezpieczycielowi, ponieważ droga polubowna nie zawsze jest satysfakcjonująca dla klienta.

13. Co zrobić, gdy sprawca uciekł i jest nieznany?

Nasi specjaliści wiedzą skąd i jak uzyskać odszkodowanie gdy sprawca pozostaje nieznany.  Poszkodowany może liczyć na wypłatę odszkodowania z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który został powołany właśnie z myślą o ofiarach wypadków spowodowanych przez niezidentyfikowanych lub nieubezpieczonych kierowców.

14. Co jeśli kiedyś już coś dostałem?

Jakakolwiek wypłata świadczenia przez ubezpieczyciela, która nie jest potwierdzona ugodą lub wyrokiem sądu, nie zamyka drogi do starania się o więcej. Często zakład ubezpieczeń wypłaca mniej, ponieważ liczy na to, że klient bez profesjonalnego pełnomocnika nie zdziała za wiele. Co więcej, ubezpieczyciel ma nadzieję, że na słowo „sąd” poszkodowany zareaguje paniką, więc reszta kwoty należna poszkodowanemu pozostanie w kieszenie towarzystwa ubezpieczeniowego.

15. Czy potrzebuję pełnomocnika?

Dzisiaj towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają szereg specjalistów: likwidatorów, lekarzy orzeczników, biegłych, prawników, a poszkodowany jest po drugiej stronie barykady i jest sam. Nie boimy się walczyć z ubezpieczycielem, ponieważ bazujemy na swojej wiedzy, doświadczeniu, a w naszych szeregach także są specjaliści i prawnicy. W państwa imieniu:

 • dokonamy oceny zaistniałego zdarzenia,

 • oszacujemy rozmiar szkody,

 • skompletujemy wszelką niezbędną dokumentację,

 • zgłosimy szkodę do Towarzystwa Ubezpieczeniowego,

 • ustalimy wysokość roszczeń,

 • zapewnimy pełną opiekę nad terminowością decyzji ubezpieczyciela,

 • zapewnimy profesjonalną obsługę na drodze postępowania sądowego.